Infolinia: +420 599 509 599

Dział sprzedaży: +420 556 621 020, sales@sectron.cz

Warunki handlowe

Warunki handlowe w formacie PDF

Formularz odstąpienia od umowy w formacie PDF


(warunki handlowe w języku polskim są tłumaczeniem tekstu warunków w języku czeskim)

1 Postanowienia wstępne

1.1 Niniejsze Warunki handlowe regulują treść umownych stosunków i zobowiązań, które są zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego eshop.sectron.pl (dalej również E-shop) między Sprzedawcą, a Kupującym (dalej tylko Warunki handlowe albo OP).

1.2 Sprzedawcą jest w tych Warunkach handlowych wspomniana spółka handlowa SECTRON s.r.o. REGON: 646 17 939 z siedzibą Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, Czechy wpisana w Rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, dział C, akta 14152 (dalej tylko Sprzedawca). Dane kontaktowe Sprzedawcy są opublikowane na jego stronach internetowych: https://eshop.sectron.pl/pl/kontakt/a-5/. Numer infolinii Sprzedawcy jest +420 556 621 000, e-mail: sales@sectron.cz.

1.3 Kupującym jest w tych Warunkach handlowych wspomniana osoba fizyczna albo prawna, której Sprzedawca zobowiązuje się sprzedać zamówioną rzecz i umożliwić jej nabycie prawa własności do tej rzeczy. Kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę kupna (dalej tylko Kupujący).

1.4 Przez Konsumenta w niniejszych Warunkach handlowych zgodnie z § 419 ustawy nr 89/2012 Sb., Kodeks cywilny, zgodnie z brzmieniem przepisów późniejszych (dalej tylko Kodeks cywilny) rozumie się każdego człowieka, który poza ramami swojej działalności gospodarczej albo poza ramami indywidualnego wykonywania swojego zawodu, zawiera umowę z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) albo nawiązuje z nim inne kontakty handlowe (dalej również tylko Konsument).

1.5 Postanowienia tych Warunków handlowych nie dotyczą kategorycznych postanowień przepisów prawnych ustalających minimalny standard ochrony Konsumenta; jeżeli któreś z postanowień przepisów prawnych zapewnia wyższy standard ochrony Konsumenta, niż te Warunki handlowe, to takie postanowienie przepisów prawnych ma pierwszeństwo przed tymi Warunkami handlowymi.

1.6 Warunki handlowe zawierają również informacje dla Konsumenta, szczególnie w znaczeniu § 1811 i § 1820 Kodeksu cywilnego. Informacje o obowiązkach Sprzedawcy z tytułu wadliwego wykonania, o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta, Regulaminie reklamacyjnym i inne informacje dla Konsumenta zawierają artykuły 6, 7, 8 i 9 tych OP.

1.7 Przez zawarcie umowy w sposób według art. 2.2 OP Kupujący potwierdza, że zapoznał się z tymi Warunkami handlowymi, że je rozumie i że zgadza się z ich brzmieniem. W przypadku, gdyby niektóre postanowienia tych Warunków handlowych nie były jasne dla Konsumenta albo Konsument chce wcześniej poinformować się o swoich prawach konsumenckich, jest upoważniony przed zawarciem Umowy kupna zwrócić się do Sprzedawcy, który wyjaśni mu sens i cel danego postanowienia; dane kontaktowe do Sprzedawcy są podane w art. 1.2 OP.

1.8 Umowa według art. 2.2 OP była zawarta w języku czeskim. W języku czeskim są też spisane i te Warunki handlowe. W przypadku, gdyby przy tłumaczeniu tych Warunków handlowych albo tekstu Umowy zawartej zgodnie z procedurą z art. 2 tych OP na inne języki, doszło do sporu o znaczenie któregoś z ich postanowień, rozstrzygające jest brzmienie w języku czeskim.

1.9 Jeżeli nie ma innego postanowienia, to Umowa zostaje zawarta zgodnie z postępowaniem zawartym w art. 2.2 OP między Sprzedawcą, a Kupującym według porządku prawnego Republiki Czeskiej. Nie dotyczy tego artykuł 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ES) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 o prawie decydującym przy zobowiązaniach umownych (Rzym I).

1.10 Jeżeli między Sprzedawcą, a Kupującym nie ustalono inaczej, to uzgodniono to, że włączenie Warunków handlowych Kupującego do stosunku umownego zawartego zgodnie z art. 2 OP jest sprzeczne z wolą Sprzedawcy i Warunki handlowe Kupującego nie zostaną zastosowane dla tego stosunku umownego.

2 Zawarcie Umowy kupna

2.1 Wszystkie oferty w sklepie internetowym Sprzedawcy stanowią tylko niewiążącą propozycję skierowaną do potencjalnych Kupującym i do przedstawienia oferty Sprzedawcy.

2.2 Umowa kupna, na której opiera się zobowiązanie zgodne z treścią tych Warunków handlowych (dalej tylko Umowa albo Umowa kupna), jest zawierana między Sprzedawcą, a Kupującym na podstawie zamówienia Kupującego, które jest dokonane za pośrednictwem formularza zamówienia zgodnie z aktualną ofertą towaru podaną w E-shopie. Do wysłania zamówienia ze strony Kupującego dojdzie w chwili, kiedy potwierdzi je w interfejsie E-shopu przyciskiem Zamówienie zobowiązujące do płatności. Zamówienie jest uważane za projekt Umowy, a zobowiązującym dla Sprzedawcy staje się dopiero po jego akceptacji ze strony Sprzedawcy wysłanym na adres e-mailowy Kupującego podany w zamówieniu. Zamówienie jest dla Kupującego wiążące z chwilą jego wysłania. Za akceptację zamówienia za strony Sprzedawcy nie można nigdy uważać automatycznej odpowiedzi zgodnie z art. 2.4 OP. Jeżeli zamówienie jest przez Sprzedawcę akceptowane tylko w odniesieniu do części zamówionego towaru, to między stronami jest zawarta Umowa tylko w zakresie towaru podanego w akceptacji zamówienia. Jeżeli jednak Kupujący, który jest Konsumentem, nie zgodzi się na zawarcie Umowy tylko w zakresie towaru podanego w akceptacji zamówienia bez zbędnej zwłoki po tym, kiedy ta częściowa akceptacja zostanie mu doręczona, Umowa w ogóle nie powstanie..

2.3 Przez zawarcie Umowy kupna powstaje dla Sprzedawcy obowiązek przekazania towaru Kupującemu i przeniesienia na niego prawa własności do tego towaru. Odwrotnie do tego dla Kupującego powstaje obowiązek odebrania towaru i zapłacenia za niego Sprzedawcy uzgodnionej ceny i to w ustalony sposób.

2.4 Bezpośrednio po wysłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczną odpowiedź oznaczoną jako Potwierdzenie zamówienia, która zawiera dokładną specyfikację zamówionego towaru łącznie z cenami i sposobem dalszej komunikacji. Ta automatyczna odpowiedź ma tylko charakter informacyjny i nie powoduje żadnych skutków prawnych.

2.5 Zasadniczymi informacjami, które musi zawierać każde zamówienie Kupującego, są:

2.5.1 W przypadku osoby fizycznej: nazwisko, imię, adres miejsca zamieszkania, e-mail, numer telefonu, identyfikacja towaru według oferty Sprzedawcy, wymagana ilość towaru, całkowita cena z VAT i bez VAT, adres Kupującego do fakturowania (jeżeli jest inny od adresu miejsca zamieszkania);

2.5.2 W przypadku osoby fizyczne prowadzącej działalność gospodarczą: nazwisko, imię, REGON, adres siedziby, e-mail, numer telefonu, identyfikacja towaru według oferty Sprzedawcy, wymagana ilość towaru, całkowita cena z VAT i bez VAT, adres Kupującego do fakturowania (jeżeli jest inny od adresu siedziby);

2.5.3 W przypadku osoby prawnej: nazwa, REGON, adres siedziby, e-mail, numer telefonu, identyfikacja towaru według oferty Sprzedawcy, wymagana ilość towaru, całkowita cena z VAT i bez VAT, adres Kupującego do fakturowania (jeżeli jest inny od adresu siedziby).

2.6 Przy braku którejkolwiek z informacji wymienionych w art. 2.5 OP Sprzedawca nie ma obowiązku przyjąć zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca bez zbędnej zwłoki kontaktuje się z Kupującym w celu usunięcia wad zamówienia.

2.7 Kupujący wiążąco zgadza się z tym, że do zawarcia Umowy dojdzie za pośrednictwem środków zdalnej komunikacji, czyli za pośrednictwem telefonu komórkowego, tabletu, komputera albo innego urządzenia, które umożliwia zawarcie Umowy w sposób zgodny z art. 2.2. Koszty powstałe dla Kupującego przy zastosowaniu środków komunikacji zdalnej w związku z zawarciem Umowy (na przykład koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych itp.) pokrywa sam Kupujący.

2.8 Przed zawarciem Umowy Kupującemu umożliwia się skontrolowanie i zmianę danych, które przed zawarciem Umowy zadał zgodnie z art. 2.2 w interfejsie użytkownika E-shopu i to z uwzględnieniem możliwości Kupującego dla stwierdzenia i poprawienia błędów powstałych przy zadawaniu danych.

2.9 Aż do chwili zawarcia Umowy w sposób podany w art. 2.2 tych Warunków handlowych między Kupującym, a Sprzedawcą nie powstają żadne zobowiązania umowne.

2.10 Sprzedawca nie ma obowiązku akceptować zamówienia i to szczególnie, ale nie wyłącznie, osobom, które wcześniej naruszyły swoje zobowiązania wobec Sprzedawcy.

2.11 Zawarta Umowa łącznie z Warunkami handlowymi jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest publicznie dostępna.

2.12 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe na skutek ingerencji osób trzecich do stron internetowych, na których jest prowadzony E-shop albo na skutek wykorzystania tych stron internetowych niezgodnie z ich przeznaczeniem.

3 Przedmiot Umowy, jakość, dostępność towaru

3.1 Przedmiotem Umowy jest towar wyspecyfikowany przez Kupującego w ramach zamówienia i wymieniony w przyjęciu zamówienia wysłanym przez Sprzedawcę Kupującemu.

3.2 Charakter zamawianego towaru wynika z opisów produktów w E-shopie. Towar jest w ofercie E-shopu z reguły oznaczony nazwą, kodem towaru i jest przedstawiony na fotografii. Te fotografie są ilustracyjne i nie prezentują dokładnie wszystkich właściwości towaru, a szczególnie koloru poszczególnych produktów, które ze względów technicznych mogą się znacząco różnić.

3.3 Informacje o towarze w magazynie są tylko orientacyjne, ponieważ stan towaru dostępnego z magazynu jest aktualizowany na bieżąco w związku z realizowaną sprzedażą. Informacje o niedostępności towaru mogą się pojawić w E-shopie z pewną zwłoką czasową. W przypadku, gdy towar, który jest przedmiotem zamówienia, jest niedostępny w magazynie, Sprzedawca bez zbędnej zwłoki odrzuci zamówienie, ewentualnie powiadomi Kupującego o przewidywanym terminie, w którym towar znów będzie dostępny. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na dostarczenie
towaru w nowym, spodziewanym terminie i bez zbędnej zwłoki po tym, jak Sprzedawca go zawiadomił, nie dojdzie do zawarcia Umowy.

4 Cena kupna i warunki płatności

4.1 Przy każdym produkcie w E-shopie jest podana cena razem z podatkiem od wartości dodanej i cena bez podatku od wartości dodanej. Ceny towaru są codziennie aktualizowane.

4.2 Cena kupna jest zależna od rozwoju rynku finansowego albo od dostępności towaru. Z tego powodu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jej zmiany, łącznie z jej dodatkową zmianą, tj. po otrzymaniu zamówienia. Do zmiany ceny kupna w już otrzymanym zamówieniu może dojść też w przypadku wyprzedaży przecenionego towaru.

4.3 W przypadku zmiany ceny już otrzymanego zamówienia Sprzedawca informuje bez zbędnej zwłoki Kupującego o tym fakcie. W przypadku, gdy Kupujący nie zgodzi się na nową cenę kupna bez zbędnej zwłoki po tym, kiedy zostanie mu przekazana przez Sprzedawcę, nie dojdzie do zawarcia Umowy.

4.4 Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy cenę kupna zamówionego towaru oraz koszty transportu i to w sposób, który Kupujący wybierze w ramach swojego zamówienia z następujących możliwości:

4.4.1 Płatność przy dostarczeniu towaru, kiedy Kupujący płaci cenę kupna gotówką przy odbiorze towaru od Sprzedawcy, przy czym zapłata ceny kupna jest warunkiem przekazania towaru. W przypadku, gdy przy zamówieniu jest wybrana płatność przy dostarczeniu towaru, a towar ma być wysłany na inny adres niż adres siedziby Sprzedawcy, to Kupującemu do zamówienia zostanie doliczona opłata za płatność przy dostarczeniu towaru w wysokości CZK 41 bez VAT, tj. CZK 50 z VAT, to nie obowiązuje w przypadku, gdy cena kupna dla zamówienia przekroczy kwotę CZK 10.000;

4.4.2 Bezgotówkowo przelewem na rachunek Sprzedawcy:

4.4.2.1  Przy płatności w CZK - nr rach. 19-6354370217/0100;
4.4.2.2  Przy płatności w EUR - IBAN: CZ22 0100 0000 8651 5699 0277 , SWIFT: KOMBCZPPXXX;
4.4.2.3  Przy płatności w USD - IBAN: CZ07 0100 0000 8652 6952 0247, SWIFT: KOMBCZPPXXX.

Sprzedawca jest w takim przypadku upoważniony wymagać przed dostawą towaru zapłacenia zaliczki w wysokości do 100 % ceny kupna. W przypadku, gdy zaliczka jest wymagana, zostaje wystawiony dokument Faktura zaliczkowa. Po dostarczeniu towaru wartość zaliczki jest odliczana na dokumencie podatkowym. Kupujący w tym przypadku jest zobowiązany podać w płatności również Symbol zmienny, który będzie mu przydzielony po wysłaniu zamówienia. Zobowiązanie Kupującego do zapłacenia ceny kupna jest spełnione z chwilą dopisania właściwej kwoty na rachunek Sprzedawcy.

4.4.3 Bezgotówkowo kartą płatniczą online przez bramę płatniczą GoPay.

4.5 W przypadku, gdy Kupujący wymaga dostarczenia większej ilości towaru albo towaru o większej wartości, Sprzedawca zastrzega sobie prawo wymagania od Kupującego zapłacenia proporcjonalnej zaliczki na cenę kupna towaru. Przez większą ilość towaru albo przez towar o większej wartości dla potrzeb tego artykułu tych OP rozumie się towar, którego cena kupna osiąga kwotę co najmniej CZK 50.000. Przez proporcjonalną zaliczkę na cenę kupna towaru i dla potrzeb tego artykułu tych OP rozumie się 100 % z ceny kupna zamówionego towaru. Zaliczka musi
być zapłacona najpóźniej do 10 dni od dnia akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę i jeżeli nie ustalono inaczej, płaci się ją w takiej samej walucie, jak resztę ceny kupna. Zaliczkę płaci Kupujący w wyżej wymienionym terminie bezgotówkowo na rachunek bankowy Sprzedawcy, który przekaże mu Sprzedawca, w przeciwnym razie na rachunek podany w art. 4. 4. 2 tych OP dla waluty, w której zaliczka ma być zapłacona. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że do wysłania towaru nie dojdzie wcześniej, niż Kupujący nie zapłaci zaliczki, a ta kwota nie zostanie dopisana na rachunek Sprzedawcy. W przypadku, gdy zaliczka jest wymagana, zostaje wystawiony dokument Faktura zaliczkowa. Po dostarczeniu towaru wartość zaliczki jest odliczana na dokumencie podatkowym.

4.6 Sprzedawca wystawia Kupującemu dla płatności wykonanych na podstawie Umowy kupna dokument podatkowy, który zostanie przekazany Kupującemu przy odbiorze towaru. Sprzedawca jest płatnikiem VAT.

4.7 Każdy Kupujący zarejestrowany w E-shopie ma ustawioną kategorię cenową według ustalonych odbiorów towaru. Cenowe kategorie D1, D10, D100 i D500 są po porozumieniu ze Sprzedawcą ustawiane również niezarejestrowanym Kupującym. Rejestracji można dokonać na stronie https://eshop.sectron.pl/pl/registracja/

5 Dostawa towaru

5.1 Jeżeli zamówiony towar jest w magazynie, Sprzedawca dostarcza towar Kupującemu zwykle w czasie do 2 - 10 dni roboczych, w wyjątkowych przypadkach i w przypadkach, kiedy towaru nie ma w magazynie, termin dostawy może być dłuższy. Jeżeli nic innego nie zostało ustalone, to miejscem wykonania jest Siedziba Sprzedawcy. Towar jest dostarczany w standardowym opakowaniu producenta. Sprzedawca zapewni, aby towar był zapakowany w sposób niezbędny do przechowania towaru i jego ochrony.

5.2 Zgodnie z wyborem Kupującego towar będzie dostarczony Kupującemu w jeden z następujących sposobów:

5.2.1 W formie osobistego odebrania towaru ze strony Kupującego i to w siedzibie Sprzedawcy pod adresem Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, Czechy w czasie PON – PT od godz. 8:00 do 15:00. W tym przypadku Kupujący nie ponosi kosztów transportu towaru do miejsca odebrania, ani kosztów jego zapakowania.

5.2.2 W formie dostarczenia towaru na adres w ramach Republiki Czeskiej wybrany przez Kupującego. Sprzedawca zapewni dostarczenie towaru za pośrednictwem różnych przewoźników, z których dla każdego konkretnego zamówienia wybierze najkorzystniejszego przewoźnika i to na podstawie ceny przewozu konkretnego towaru, aktualnego obciążenia przewoźników, jak i ich możliwości dojazdu. Koszty przewozu i pakowania towaru wynoszą w tym przypadku 120 CZK razem z VAT (99,17 CZK bez VAT). Na podstawie wyżej wymienionych kryteriów Sprzedawca do dostarczania towaru korzysta z usług następujących spółek przewozowych: General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (GLS); Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (DPD); Poczta Czeska, s. p. i TOPTRANS EU, a.s., jednostka organizacyjna. Kupujący po wysłaniu towaru jest informowany przez spółkę doręczającą o kodzie do obserwowania przesyłki (numerze tracking) i ma możliwość zmienić termin i miejsce doręczenia. W przypadku, gdy Kupujący wiążąco informuje Sprzedawcę o tym, że towar ma być dostarczony przez jedną z wyżej wymienionych spółek przewozowych, Sprzedawca jest zobowiązany kierować się tym wyborem Kupującego. Sprzedawca jednak w takim przypadku nie odpowiada za dostarczenie towaru później niż w terminach podanych w art. 5.1 tych OP.

6 Odstąpienie od umowy

6.1 Kupujący, który jest Konsumentem, ma w znaczeniu § 1829 w połączeniu z § 1818 Kodeksu cywilnego prawo odstąpienia od Umowy kupna bez podania przyczyn i bez jakiejkolwiek sankcji do 14 dni od chwili, kiedy Konsument albo wyznaczona przez niego osoba trzecia odbierze towar. Kupujący jednak zgodnie z § 1837 Kodeksu cywilnego nie może odstąpić od Umowy kupna między innymi w przypadku, gdy przedmiotem Umowy kupna jest dostawa towaru, który był wyprodukowany według wymagań Konsumenta albo przystosowany do jego osobistych potrzeb, a następnie w przypadku, gdy przedmiotem Umowy kupna jest dostawa towaru, którego cena zależy od wahań na rynku finansowym, niezależnych od woli Sprzedawcy, do których może dojść podczas terminu na odstąpienie od Umowy.

6.2 Kupujący musi poinformować sprzedawcę o swoim odstąpieniu od umowy w formie jednoznacznego oświadczenia wykonanego w stosunku do sprzedawcy, najlepiej za pośrednictwem listu wysłanego za pośrednictwem firmy wykonującej usługi pocztowe na adres Sprzedawcy (SECTRON s.r.o. Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, Czechy), ewentualnie e-mailem wysłanym na kontaktowy adres e-mailowy Sprzedawcy sales@sectron.cz. Kupujący może zastosować formularz dostępny na stronach internetowych, nie jest to jednak jego obowiązkiem.
Aby był dotrzymany termin odstąpienia od Umowy kupna, wystarczy wysłać odstąpienie od Umowy przed upływem odpowiedniego terminu.

6.3 Kupujący nie musi podawać przyczyny, dla której odstępuje od Umowy. Dla ułatwienia komunikacji dobrze jest w odstąpieniu od Umowy podać datę zakupu, numer Umowy, konto bankowe i wybrany sposób zwrotu towaru.

6.4 Kupujący w takim przypadku zwraca Sprzedawcy towar w stanie, w którym go odebrał, tj. bez oznak zużycia lub uszkodzenia, najlepiej w oryginalnym opakowaniu i ze wszystkimi częściami i wyposażeniem, które otrzymał razem z towarem. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy na swój koszt wysyłając go na adres SECTRON s.r.o. Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, Czechy i to najpóźniej do 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy kupna.

6.5 Sprzedawca zwraca Kupującemu zapłacone kwoty finansowe do 14 dni od doręczenia odstąpienia od Umowy kupna ze strony Kupującego, jednak nie wcześniej, niż otrzyma towar albo zanim mu Konsument nie udokumentuje, że wysłał towar z powrotem do Sprzedawcy, zgodnie z tym, co nastąpi wcześniej. Środki finansowe zostaną zwrócone Kupującemu bezgotówkowo na rachunek podany przez Kupującego, a jeżeli Kupujący nie poda takiego konta w zawiadomieniu o odstąpieniu od Umowy albo w terminie według zdania pierwszego tego ustępu, Sprzedawca zwróci środki pieniężne na rachunek, z którego były mu zapłacone w przypadku płatności bezgotówkowej albo przekazem pocztowym na adres Kupującego w przypadku, gdy cena kupna była płacona przy odbiorze towaru. Sprzedawca jest upoważniony zwrócić zgodnie ze swoim wyborem środki finansowe przekazane przez Kupującego również już przy zwrocie towaru przez Kupującego, jeżeli stan zwracanego towaru można sprawdzić już przy jego zwrocie.

6.6 Jeżeli Konsument zgodnie z art. 5. 2. 2 wiążąco wybrał inny, niż najtańszy sposób dostarczenia towaru, który oferuje Sprzedawca, to Sprzedawca zwraca Kupującemu koszty dostarczenia towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy towaru.

6.7 Kupujący odpowiada przed Sprzedawcą za zmniejszenie wartości towaru, które powstało na skutek postępowania z tym towarem w inny sposób, niż na przykład, gdyby kupujący zapoznał się z charakterem, właściwościami i funkcjami towaru. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeżeli będzie zwracać towar uszkodzony, zużyty albo niekompletny, to dla Sprzedawcy powstaje w stosunku do Kupującego prawo do rekompensaty ujmy powstałej z tego powodu. Prawo do rekompensaty ujmy Sprzedawca ma prawo jednostronnie zaliczyć na poczet roszczenia Kupującego o
zwrot kwot finansowych przekazanych na podstawie Umowy kupna.

7 Odpowiedzialność za wady

7.1 Odpowiedzialność za wady Sprzedawcy w stosunku do Kupującego, który jest Konsumentem, kieruje się właściwymi postanowieniami Kodeksu cywilnego i ustawą nr 634/1992 Sb., o ochronie konsumenta, zgodnie z brzmieniem przepisów późniejszych.

7.2 Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru w stosunku do Kupującego, który nie jest Konsumentem, kieruje się odpowiednimi postanowieniami Kodeksu cywilnego.

7.3 Sprzedawca odpowiada przed Kupującym, który jest Konsumentem, za to, że sprzedawany towar jest przy odbiorze przez Kupującego bez wad. W szczególności Sprzedawca odpowiada przed Kupującym za to, że towar przy odbiorze odpowiada ustalonemu opisowi, rodzajowi i ilości, jak i jakości, funkcjonalności, kompatybilności, interoperacyjności i innym ustalonym właściwościom, następnie za to, że towar nadaje się do celu, do którego Kupujący go wymaga i z którym Sprzedawca zgodził się i że je dostarczony z ustalonym wyposażeniem i zaleceniami do użytkowania łącznie z instrukcją do montażu albo instalacji.

7.4 Sprzedawca odpowiada przed Kupującym, który jest Konsumentem za to, że według ustalonych właściwości towar nadaje się do celu, do którego towar tego rodzaju jest zwykle stosowany i z uwzględnieniem praw osób trzecich, przepisów prawnych, norm technicznych albo w przypadku, gdy nie ma norm, kodeksom postępowania w danej dziedzinie, następnie za to, że towar ilością, jakością i innymi właściwościami, łącznie z żywotnością, funkcjonalnością, kompatybilnością i bezpieczeństwem, odpowiada zwykłym właściwościom towaru tego rodzaju, których Kupujący może logicznie oczekiwać i z uwzględnieniem deklaracji publicznych uczynionych przez Sprzedawcę albo inną osobę w tymże łańcuchu umów, szczególnie reklamie albo oznaczeniu, następnie że towar jest dostarczony z wyposażeniem, łącznie z opakowaniem, instrukcją do montażu i zaleceniami do użytkowania, których Kupujący może logicznie oczekiwać i że towar odpowiada jakości albo wykonaniu próbki albo wzorca, które
Sprzedawca udostępnił Kupującemu przed zawarciem Umowy, jeżeli doszło do takiego udostępnienia. Ten artykuł tych OP nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca w szczególności uprzedził Kupującego przed zawarciem Umowy, że niektóre właściwości towaru różnią się, a Kupujący przy zawieraniu Umowy kupna wiążąco się z tym zgodził.

7.5 Jeżeli towar ma wadę, Kupujący, który jest Konsumentem, może się domagać jej usunięcia. Zgodnie ze swoim wyborem może wymagać dostarczenia nowego towaru bez wady albo jego naprawy chyba, że wybrany sposób usunięcia wady jest niemożliwy do wykonania albo w porównaniu z innym sposobem zbyt kosztowny; co ocenia się szczególnie z uwzględnieniem charakteru wady, wartości, którą towar miałby bez wady i tego, czy w inny sposób wada może być usunięta bez dużych problemów dla Konsumenta. Sprzedawca może odmówić usunięcia wady, jeżeli jest to niemożliwe albo nieproporcjonalnie kosztowne, szczególnie z uwzględnieniem charakteru wady i wartości, którą towar miałby bez wady. Sprzedawca usuwa wadę w proporcjonalnym czasie po jej zgłoszeniu tak, aby nie spowodować tym Konsumentowi dużych problemów, przy czym uwzględnia charakter towaru i cel, w którym Konsument towar zakupił. W celu usunięcia wady Sprzedawca odbiera towar na swój koszt. Jeżeli Konsument nie odbierze towaru w odpowiednim czasie po powiadomieniu go przez Sprzedawcę o możliwości odebrania towaru po naprawie, Sprzedawcy przysługuje zapłata za jego składowanie.

7.6 Jeżeli wada wystąpi w czasie jednego roku od odebrania, uważa się, że towar był wadliwy już przy odbiorze, chyba że wyklucza to charakter towaru albo wady. Ten czas nie biegnie w tym czasie, w którym Kupujący nie może używać towaru w przypadku, gdy zgłoszenie wady było uzasadnione.

7.7 W przypadku, gdy Sprzedawca nie usunął wady zgodnie z art. 7. 5. tych OP i zgodnie z § 2170 Kodeksu cywilnego albo w przypadku, gdy Sprzedawca odmawia usunięcia wady, Kupujący, który jest Konsumentem, ma prawo domagać się proporcjonalnej zniżki albo ma prawo odstąpić od Umowy. Te prawa Konsument ma również w przypadku, gdy wada pojawi się powtórnie; w przypadku, gdy wada jest poważnym naruszeniem Umowy i w przypadku, gdy z deklaracji Sprzedawcy albo z okoliczności wynika, że wada nie zostanie usunięta w proporcjonalnym czasie albo
bez dużych problemów dla Konsumenta. Proporcjonalnym okresem czasu jest czas podany w art. 8.2 tych OP. Proporcjonalną zniżkę ustala się jako różnicę między wartością towaru bez wady i wadliwego towaru, który otrzymał Kupujący.

7.8
Jeżeli Sprzedawca opóźnia się z przekazaniem towaru, Konsument może odstąpić od Umowy kupna, o ile Sprzedawca nie dopełni swojego obowiązku nawet w dodatkowym, proporcjonalnym terminie, który wyznaczył mu Konsument. Konsument może odstąpić od Umowy kupna bez dodatkowego terminu tylko w przypadku, gdy Sprzedawca odmówił wykonania naprawy albo naprawa jest niezbędna w określonym czasie z uwzględnieniem okoliczności przy zawieraniu Umowy kupna albo Konsument poinformował Sprzedawcę przed zawarciem Umowy, że dostarczenie w określonym czasie jest niezbędne. Sprzedawca po odstąpieniu od Umowy zwraca bez zbędnej zwłoki Konsumentowi wszystkie środki pieniężne, które zapłacił on według Umowy kupna.

7.9 Jeżeli nie chodzi o towar używany, to Kupujący ma prawo zgłosić wadę w czasie 2 lat od odebrania towaru. Jeżeli chodzi o zakup używanego towaru, to Kupujący ma prawo zgłosić wadę w czasie 1 roku od dnia odebrania towaru.

7.10 Prawo z tytułu wadliwego wykonania nie przysługuje Kupującemu, jeżeli sam spowodował wadę. Wadą towaru nie jest zużycie towaru spowodowane jego zwykłym użytkowaniem albo w przypadku używanego towaru, zużycie odpowiadające poziomowi jego wcześniejszego użytkowania.

8 Regulamin reklamacyjny

8.1 Reklamację zgłasza Konsument w zakładzie i siedzibie Sprzedawcy i to albo osobiście, albo na piśmie. Adres siedziby to: Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, Czechy. Sprzedawca ma jednak obowiązek przyjąć reklamację zarówno w siedzibie, jak i w którymkolwiek zakładzie, w którym jest to możliwe. Konsument informuje Sprzedawcę, jakie prawo z tytułu wadliwego wykonania wybrał dla siebie przy zgłaszaniu wady, albo bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Jeżeli Konsument zgłosi prawo z tytułu wadliwego wykonania, Sprzedawca wyda mu przy zgłoszeniu reklamacji pisemne potwierdzenie, w którym poda datę, kiedy konsument reklamację złożył, co jest jej treścią, jakiego sposobu załatwienia reklamacji Konsument się domaga i dane kontaktowe Konsumenta dla potrzeb przekazania informacji o załatwieniu reklamacji. Sprzedawca ma obowiązek wydać Konsumentowi po załatwieniu reklamacji potwierdzenie o danych i sposobie załatwienia reklamacji, łącznie z potwierdzeniem wykonania naprawy i czasie jej trwania, ewentualnie pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji.

8.2 Reklamacja łącznie z usunięciem wady musi być załatwiona, a Konsument informowany o tym fakcie bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, jeżeli Sprzedawca z Konsumentem nie ustalą dłuższego terminu. Po bezskutecznym upływie tego terminu Konsument może odstąpić od Umowy albo domagać się proporcjonalnej zniżki.

8.3 Jeżeli reklamacja jest uznana za uzasadnioną, Konsument ma prawo do rekompensaty celowo poniesionych kosztów związanych ze skorzystaniem ze swojego prawa.

9 Pozasądowe rozwiązywanie sporów i inne informacje dla Konsumenta

9.1 Skargi Konsument ma prawo przesyłać Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres sales@sectron.cz.

9.2 Do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich właściwa jest Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, REGON: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz.Można wykorzystać platformę do rozwiązywania sporów online znajdującą się pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr.

9.3 Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest miejscem kontaktowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21. maja 2013 o rozwiązywaniu sporów konsumenckich online i o zmianie rozporządzenia (ES) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/ES (rozporządzenie o rozwiązywaniu sporów konsumenckich online).

9.4 Sprzedawca jest upoważniony do sprzedaży towaru na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Kontrolę działalności gospodarczej wykonuje w ramach swojego zakresu działania właściwy urząd ds. działalności gospodarczej.

9.5 Nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych wykonuje Urząd Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

9.6 Czeska Inspekcja Handlowa wykonuje również w ograniczonym zakresie nadzór nad przestrzeganiem ustawy o ochronie konsumenta.

9.7 Jeżeli nie dojdzie do porozumienia między Kupującym, a Sprzedawcą, to do rozwiązywania wzajemnych sporów między Kupującym, a Sprzedawcą, wynikających z Umowy zawartej w sposób zgodny z art. 2.2 tych OP są właściwe sądy powszechne Republiki Czeskiej, o ile Kupujący ze Sprzedawcą nie wybiorą innego sposobu rozwiązania wzajemnych sporów, przy czym nie jest decydujące, czy Kupującym jest Konsument albo, czy nim nie jest.

10 Postanowienia końcowe

10.1 Sprzedawca oświadcza, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie jest w stosunku do Kupującego związany żadnymi kodeksami postępowania w znaczeniu postanowień § 1820 ust. 1 podp. n) Kodeksu cywilnego.

10.2 Zamówiony towar pozostaje aż do pełnego zapłacenia ceny własnością Sprzedawcy.

10.3 Sprzedawca postępuje z danymi osobowymi Kupującego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i o swobodnym ruchu tych danych oraz unieważnieniu dyrektywy 95/46/ES; Sprzedawca nie przetwarza żadnych danych osobowych bez zgody Kupującego, jeżeli nie chodzi o przetwarzanie danych osobowych, które to rozporządzenie i ewentualnie inne przepisy prawne pozwalają przetwarzać i bez udzielenia zgody. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę są szczegółowo zawarte w zasadach ochrony danych osobowych Sprzedawcy.

10.4 Kupujący zgadza się z przesyłaniem informacji handlowych przez Sprzedawcę na adres e-mailowy Kupującego podany w zamówieniu. Tę zgodę Kupujący może kiedykolwiek odwołać i to przez zawiadomienie na adres e-mailowy Sprzedawcy podany w art. 1.2 tych OP.

10.5 W Umowie kupna można określić prawa i obowiązki stron umowy odmiennie od Warunków handlowych, przy czym odmienne ustalenia w Umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami Warunków handlowych.

10.6 Jeżeli niektóre z postanowień Warunków handlowych albo Umowy są nieważne, wątpliwe albo nieskuteczne, albo takimi się staną, to zamiast wadliwego postanowienia nastąpi postanowienie, którego sens jak najlepiej mu odpowiada. Nieważność, wątpliwość albo nieskuteczność jednego postanowienia nie dotyczy ważności innych postanowień. Zmiany i aneksy Umowy kupna lub Warunków handlowych wymagają formy pisemnej.

10.7 Załącznik Warunków handlowych tworzy wzór formularza do odstąpienia od Umowy przez konsumenta.

10.8 Te Warunki handlowe stają się skuteczne z dniem 01.12.2022. Aktualna wersja warunków handlowych jest opublikowana w E-shopie Sprzedawcy.

ARSY line - tworzenie stron i sklepów internetowych