Infolinia: +420 599 509 599

Dział sprzedaży: +420 556 621 020, sales@sectron.cz

Reklamacja i odstąpienie od Umowy

Formularz odstąpienia od Umowy w PDF

Formularz reklamacyjny w PDF


Informacje na temat prawa konsumenta do odstąpienia od Umowy

W przypadku umowy o dostawę towarów lub usług zawartej ze spółką SECTRON s.r.o. REGON: 646 17 939 z siedzibą: Josefa Šavla1271/12, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00, Czechy, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym w Sądzie Wojewódzkim w Ostrawie, dział C, wkładka 14152 (dalej również jako 'SECTRON s.r.o.' lub 'Sprzedawca') na sposób zdalny, tj. na odległość, a więc w szczególności za pośrednictwem sklepu internetowego (dalej również 'Umowa'), kupującemu będącemu konsumentem (dalej również 'Kupujący') w rozumieniu § 1829 w powiązaniu z § 1818 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kar w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Kupujący jednak zgodnie z § 1837 Kodeksu cywilnego nie może odstąpić od Umowy kupna między innymi w przypadku, gdy przedmiotem Umowy kupna jest dostawa towaru, który był wyprodukowany według wymagań Konsumenta albo przystosowany do jego osobistych potrzeb, a następnie w przypadku, gdy przedmiotem Umowy kupna jest dostawa towaru, którego cena zależy od wahań na rynku finansowym, niezależnych od woli Sprzedawcy, do których może dojść podczas terminu na odstąpienie od Umowy.

Okres ten ma na celu umożliwienie Kupującemu zapoznanie się w rozsądnym zakresie z charakterem, cechami i funkcjonalnością towarów. Aby był dotrzymany termin odstąpienia od tej Umowy, wystarczy wysłać odstąpienie od Umowy przed upływem odpowiedniego terminu. Kupującemu przysługuje również prawo do odstąpienia od Umowy w każdym czasie przed dostawą towaru.

Kupujący musi poinformować sprzedawcę o swoim odstąpieniu od umowy w formie jednoznacznego oświadczenia wykonanego w stosunku do sprzedawcy, najlepiej za pośrednictwem listu wysłanego za pośrednictwem firmy wykonującej usługi pocztowe na adres Sprzedawcy (SECTRON s.r.o. Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, Czechy), ewentualnie e-mailem wysłanym na kontaktowy adres e-mailowy Sprzedawcy sales@sectron.cz. Kupujący może zastosować wzór formularza dostępny na stronach internetowych Sprzedawcy, nie jest to jednak jego obowiązkiem. Aby był dotrzymany termin odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłać odstąpienie od Umowy przed upływem odpowiedniego terminu.

Kupujący nie musi podawać przyczyny, dla której odstępuje od Umowy. Dla ułatwienia komunikacji dobrze jest w odstąpieniu od Umowy podać datę zakupu, numer Umowy, konto bankowe i wybrany sposób zwrotu towaru.

Kupujący w takim przypadku zwraca Sprzedawcy towar w stanie, w którym go odebrał, tj. bez oznak zużycia lub uszkodzenia, najlepiej w oryginalnym opakowaniu i ze wszystkimi częściami i wyposażeniem, które otrzymał razem z towarem. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy na swój koszt wysyłając go na adres SECTRON s.r.o. Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, Czechy i to najpóźniej do 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy.

Sprzedawca zwraca Kupującemu zapłacone kwoty finansowe do 14 dni od doręczenia odstąpienia od Umowy kupna ze strony Kupującego, jednak nie wcześniej, niż otrzyma towar albo zanim mu Kupujący nie udokumentuje, że wysłał towar z powrotem, zgodnie z tym, co nastąpi wcześniej. Środki finansowe zostaną zwrócone Kupującemu bezgotówkowo na rachunek podany przez Kupującego, a jeżeli Kupujący nie poda takiego konta w zawiadomieniu o odstąpieniu od Umowy albo w terminie według zdania pierwszego tego ustępu, Sprzedawca zwróci środki pieniężne na rachunek, z którego były mu zapłacone w przypadku płatności bezgotówkowej albo przekazem pocztowym na adres Kupującego w przypadku, gdy cena kupna była płacona przy odbiorze towaru. Sprzedawca jest upoważniony zwrócić zgodnie ze swoim wyborem środki finansowe przekazane przez Kupującego również już przy zwrocie towaru przez Kupującego, jeżeli stan zwracanego towaru można sprawdzić już przy jego zwrocie.

Kupujący odpowiada przed Sprzedawcą za zmniejszenie wartości towaru, które powstało na skutek postępowania z tym towarem w inny sposób, niż na przykład, gdyby kupujący zapoznał się z charakterem, właściwościami i funkcjami towaru. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeżeli będzie zwracać towar uszkodzony, zużyty albo niekompletny, to dla Sprzedawcy powstaje w stosunku do Kupującego prawo do rekompensaty ujmy powstałej z tego powodu. Prawo do rekompensaty ujmy Sprzedawca ma prawo jednostronnie zaliczyć na poczet roszczenia Kupującego o zwrot kwot finansowych przekazanych na podstawie Umowy.

Reklamacja towaru

Protokół reklamacyjny to formularz, który służy do reklamacji uszkodzonego towaru. Pobierz formularz (plik PDF), po jego wypełnieniu wydrukuj i wyślij wraz z reklamowanym towarem.

ARSY line - tworzenie stron i sklepów internetowych