Infolinia: +420 599 509 599

Dział sprzedaży: +420 556 621 020, sales@sectron.cz

Regulamin

Warunki handlowe

Zamówienie i zawarcie umowy

Przez właściwe wypełnienie i wysłanie zamówienia kupujący składa sprzedającemu wiążącą ofertę na zawarcie umowy kupna. Przed wysłaniem zamówienia kupującemu umożliwia się kupującemu sprawdzenie i zmianę danych, które umieścił w zamówieniu tak, że kupujący ma możliwość stwierdzenia i poprawienia błędów powstałych przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Po utworzeniu (wysłaniu zamówienia klient otrzymuje automatyczną odpowiedź oznaczoną, jako Potwierdzenie zamówienia, która zawiera dokładną specyfikację zamówionego towaru łącznie z ceną i sposobem dalszego komunikowania się. Ta automatyczna odpowiedź jest tylko potwierdzeniem tego, że otrzymaliśmy Państwa zamówienie i nie jest potwierdzeniem przyjęcia (akceptacją) zamówienia w znaczeniu kolejnego rozdziału.

Umowę kupna można zawrzeć tylko w języku czeskim. Umowa kupna między kupującym, a sprzedającym jest zawarta w chwili, kiedy przyjęcie zamówienia potwierdzi kupującemu (telefoniczne albo e-mailem) pracownik spółki SECTRON s.r.o. Wszystkie oferty złożone w e-shopie są niewiążące, a kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedający nie ma obowiązku akceptowania zamówienia, a to szczególnie z osobami, które wcześniej w poważny sposób naruszyły swoje zobowiązania w stosunku do sprzedającego.

Informacje o towarze w magazynie są tylko orientacyjne, ponieważ stan towaru dostępnego z magazynu jest aktualizowany na bieżąco i w związku z realizowaną sprzedażą, a informacje o niedostępności towaru mogą się pojawić w e-shopie z pewnym opóźnieniem. W przypadku, gdy towar, który jest przedmiotem zamówienia nie jest dostępny z magazynu, to sprzedający bez zbędnej zwłoki odrzuci takie zamówienie, ewentualnie poinformuje kupującego o spodziewanym terminie, kiedy towar będzie znowu dostępny.

Ceny towaru są codziennie aktualizowane. Można je sprawdzić dla poszczególnych pozycji. Niektóre ceny są zależne od sytuacji na rynku finansowym albo dostępności towaru i z tego powodu zastrzegamy sobie prawo do ich zmiany, łącznie ze zmianą dodatkową, po otrzymaniu zamówienia. Do zmiany ceny w już otrzymanym zamówieniu może też dojść w przypadku wyprzedania przecenionego towaru albo w sytuacji, kiedy niezależnie od naszej woli dojdzie do zmiany ceny sprzedaży zamówionego towaru, szczególnie na skutek zmiany w cenniku wydanym przez importera. W przypadku zmiany ceny już otrzymanego zamówienia będziemy Państwa bez zbędnej zwłoki informować o tym fakcie (telefonicznie albo e-mailem). W przypadku, gdy nie zgodzą się Państwo na kupno towaru za zmienioną cenę, to nie dojdzie do zawarcia umowy kupna.

Kupujący zgadza się na korzystanie ze zdalnych środków komunikacji przy zawieraniu umowy kupna. Koszty powstałe dla kupującego przy korzystaniu ze zdalnych środków komunikacji w związku z zawieraniem umowy kupna (koszty łączności internetowej, koszty rozmów telefonicznych) pokrywa sam kupujący.

Odstąpienie od umowy (unieważnienie zamówienia) – jest rozwiązane w osobnym punkcie, który jest zamieszczony w dalszej części naszych warunków handlowych.

Kategorie cenowe:

Każdy zarejestrowany kupujący ma ustawioną kategorię cenową zgodnie z ustalonymi odbiorami towaru. Kategorie cenowe D1, D10, D100 i D500 są po uzgodnieniu z handlowcem SECTRON s.r.o. ustawiane indywidualnie dla każdego kupującego. Kolejne ulgi cenowe można uzyskać w umowie w formie indywidualnych cen i/albo indywidualnych kategorii cenowych. Ceny produktów nie zawierają podatku VAT. Jeżeli klient nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, zostanie mu doliczony podatek według jego kraju zamieszkania.

Sposoby płatności:

- płatność gotówką przy odbiorze towaru – za pobraniem

- Płatność kartą za pośrednictwem bramki płatności GoPay.

- płatność przelewem na rachunek w Komerční bance. Numer rachunku jest podany na fakturze. Sprzedający ma prawo wymagać przed dostawą zaliczki w wysokości do 100 % wartości zamówienia. W przypadku, gdy zaliczka jest wymagana, zostaje wystawiony dokument 'Faktura zaliczkowa'. Po dostarczeniu towaru, na dokumencie podatkowym kwota zaliczki zostaje odliczona.

Za pośrednictwem banku na konta: 
 CZK: 19-6354370217/0100
 EUR: CZ22 0100 0000 8651 5699 0277, SWIFT: KOMBCZPPXXX
 USD: CZ07 0100 0000 8652 6952 0247, SWIFT: KOMBCZPPXXX

Objaśnienie pojęć: - płatność przelewem – oznacza możliwość zapłacenia na nasz rachunek w Komerční bance i to przed samym dostarczeniem towaru albo po dostarczeniu z określonym terminem płatności na podstawie umowy ramowej spisanej ze spółką SECTRON. Jeżeli wybiorą Państwo w zamówieniu ten sposób płatności, to po zakończeniu zamówienia zostaną Państwu przekazane dokumenty do wykonania płatności (numer rachunku, kwota, symbol zmienny). Całe zamówienie z tymi danymi można również wydrukować. Te dane trafią też do Państwa pocztą elektroniczną, jeżeli w zamówieniu podali Państwo kontaktowy e-mail. Sposób płatności za towar prosimy podać w Komentarzu do zamówienia.

Warunki dostawy (rozwożenie towaru)

Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane zależnie od dostępności produktów i możliwości sprzedającego w możliwie najkrótszym terminie, zwykle do 2 - 10 dni roboczych; w wyjątkowych przypadkach termin dostawy może być dłuższy. Miejscem dostarczenia towaru jest siedziba spółki SECTRON s.r.o.

Koszty transportu:

Do transportu towaru korzystamy z usług przewozowych wybranych spółek: Poczty Czeskiej, UPS, PPL i DHL. Spółki przewozowe PPL i DHL są również jednymi z czołowych firm świadczących usługi przewozowe do zagranicy.

Warunki płatności i Sposób dostawy:

Poczta Czeska (zamówienie do 10.000,- Kč) - przy wartości zamówienia do 10.000 Kč - 70,- Kč bez VAT

Poczta Czeska (zamówienie ponad 10.000,- Kč) - przy wartości zamówienia ponad 10.000 Kč - 0,- Kč bez VAT

PPL (zamówienie do 10.000,- Kč) - przy wartości zamówienia do 10.000 Kč - 70,- Kč bez VAT

PPL (zamówienie ponad 10.000,- Kč) - przy wartości zamówienia ponad 10.000 Kč - 0,- Kč bez VAT

Odbiór osobisty - towar odbiera się w siedzibie SECTRON - 0,- Kč bez VAT (PON-PT, godz. 9:00 - 16:00)

Cena transportu za granicę jest wyspecyfikowana w potwierdzeniu zamówienia.

Warunki płatności dla Sposobu płatności:

Gotówką przy odbiorze osobistym - 0,- Kč bez VAT

Płatność z góry (faktura proforma) - 0,- Kč bez VAT

Płatność przelewem (wymaga zatwierdzenia przez Dział Handlowy SECTRON) - 0,- Kč bez VAT

Za zaliczeniem pocztowym  20,- Kč bez VAT

Rozwiązywanie sporów

W sprawie polubownego rozstrzygania skarg, klienci mogą się zwracać do kierownictwa spółki. W przypadku sporu, klient ma prawo zwrócić się do organu kontrolnego – Czeskiej Inspekcji Handlowej albo do sądu.

W przypadku, gdy sprzedający odrzuci reklamację, jako nieuzasadnioną, kupujący może sam albo po porozumieniu ze sprzedającym, jako obie strony, zwrócić się do biegłego sądowego we właściwej dziedzinie o opracowanie niezależnej, specjalistycznej opinii o wadzie.

Jeżeli między kupującym, a sprzedającym nie dojdzie do ugody, to do związywania wzajemnych sporów między kupującym, a sprzedającym właściwe są sądy powszechne, jeżeli kupujący ze sprzedającym nie zdecydują o innym sposobie rozwiązywania wzajemnych sporów. W przypadku, gdy dojdzie między sprzedającym, a kupującym, który jest konsumentem do powstania konsumenckiego sporu z tytułu umowy kupna albo z umowy o świadczeniu usług, którego nie uda się rozwiązać wzajemną ugodą, konsument może złożyć wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie takiego sporu do wybranego podmiotu rozstrzygającego pozasądowo spory konsumenckie, którym jest:

Czeska Inspekcja Handlowa

Inspektorat Główny – dział ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Użytkownik może również wykorzystać platformę do rozwiązywania sporów online, która jest powołana przez Komisję Europejską i korzysta z adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nadzór nad przestrzeganiem obowiązków wynikających z ustawy nr 634/1992 Sb., o ochronie konsumenta, w obowiązującym brzmieniu, sprawuje Czeska Inspekcja Handlowa (www.coi.cz).

POUCZENIE O PRAWIE KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY  I WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Pouczenie o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy

W przypadku umowy dostarczenia towaru albo usług, zawartej ze spółką SECTRON s.r.o., z siedzibą Ostrava - Mariánské Hory, Josefa Šavla 1271/12, kod pocztowy 709 00, spółka zapisana w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w Ostrawie, dział C, akta 14152, REGON 64617939 (dalej również tylko, jako 'SECTRON s.r.o.' albo 'sprzedający') w sposób zdalny (na odległość, czyli przede wszystkim za pośrednictwem transakcji internetowych), dalej również tylko 'umowa', kupujący, który jest konsumentem, dalej również tylko 'kupujący', może odstąpić od umowy w czasie do 14 dni od odebrania towaru albo ostatniej części dostawy i to bez względu na sposób odebrania towaru albo wykonania płatności. Podany termin jest przeznaczony do tego, aby kupujący we właściwym zakresie zapoznał się z charakterem, właściwościami i funkcjami towaru. Aby był zachowany termin odstąpienia od tej umowy, wystarczy przesłać odstąpienie od umowy przed upływem właściwego terminu. Kupujący jest upoważniony do odstąpienia od umowy również kiedykolwiek przed dostarczeniem towaru.

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo o swoim odstąpieniu od tej umowy poinformować na piśmie sprzedającego w formie jednostronnej czynności prawnej. Kupujący nie musi podawać powodu, dla którego odstępuje od umowy. Dla ułatwienia komunikacji dobrze jest podać w odstąpieniu datę zakupu albo numer umowy/dokumentu sprzedaży, konto w banku i wybrany sposób zwrotu towaru.

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to Państwa obowiązkiem.

Jeżeli odstąpią Państwo od umowy, to zwrócimy Państwu bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do 14 dni od dnia, kiedy doszło do nas Państwa zawiadomienie o odstąpieniu od umowy, wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Państwa, łącznie z kosztami dostawy (oprócz kosztów towarzyszących powstałych w wyniku wybranego przez Państwa sposobu dostawy, który jest inny, niż najtańszy sposób standardowego dostarczenia oferowanego przez nas. Płatność zwrócimy jednak dopiero po otrzymaniu zwrotu towaru albo, jeżeli udokumentują Państwo, wysyłkę towaru z powrotem, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

Towar powinien być zwrócony sprzedającemu (nie za zaliczeniem pocztowym) kompletny, najlepiej w oryginalnym opakowaniu i nie może mieć oznak zużycia lub uszkodzenia.

Do zwrócenia płatności zastosujemy taki sam środek płatniczy, z którego skorzystali Państwo do wykonania wcześniejszej transakcji, jeżeli wiążąco nie ustalili Państwo czegoś innego.

Koszty zwrotu towaru ponosi kupujący (konsument).

Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości towaru w wyniku postępowania z tym towarem w inny sposób, niż ten, który jest konieczny do zapoznania się z charakterem i właściwościami towaru, łącznie z jego działaniem. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeżeli zwracany towar jest uszkodzony, zużyty albo zostanie zwrócony, jako niekompletny, to dla sprzedającego powstaje prawo domagania się od kupującego rekompensaty szkody, która w ten sposób powstała. Roszczenie wynikające z rekompensaty szkody, sprzedający ma prawo jednostronnie zaliczyć przeciwko roszczeniu kupującego o zwrot kwot finansowych zapłaconych zgodnie z umową kupna.

Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się tutaj.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I INNYCH  DANYCH

SECTRON s.r.o., jako użytkownik serwera www.sectron.cz, zobowiązuje się do przestrzegania poniższych postanowień.

Respektujemy Państwa prywatność. Aby móc oferować Państwu wartościowe usługi, musimy poznać niektóre Państwa dane osobowe. Te dane chronimy przed nadużyciem.

Dane, które wprowadzają Państwo przy rejestracji.

Jako klient muszą Państwo przy rejestracji podać pewne dane. Jeżeli są Państwo osobą fizyczną, są to:

- Imię i nazwisko

- Pełny adres pocztowy

- Numer telefonu, ewentualnie faksu

- Adres e-mailowy

Te informacje są niezbędne do Państwa identyfikacji, jako kupującego. Korzystamy z nich przy realizacji i księgowaniu Państwa płatności za zakupione towary, w celu właściwej dostawy towaru i do komunikacji z Państwem.

Jeżeli wymagają Państwo dostarczenia zamówień pod inny adres, niż podany wyżej, to mogą jeszcze Pastwo podać alternatywny adres dostawy.

Jeżeli kupują Państwo, jako osoba prawna, to powinni Państwo podać również następujące dane firmy:

- Nazwa firmy

- Pełny adres pocztowy

- Numer telefonu, ewentualnie faksu

- REGON

- NIP

- Konto w banku

Jako kupujący zgadzają się Państwo na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych przez spółkę SECTRON. Te dane umożliwią nam wykonywanie niezbędnych operacji księgowych, sporządzenie dokumentu podatkowego zwykle wymaganego przez obie strony, ewentualnie identyfikować Państwa płatność dokonaną przelewem bankowym.

Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielana na czas nieokreślony i mogą ją Państwo kiedykolwiek odwołać za pomocą jednostronnego oświadczenia adresowanego do spółki SECTRON. Dane osobowe będą przetwarzane w postaci elektronicznej w zautomatyzowany sposób albo w postaci papierowej w sposób niezautomatyzowany.

Mają Państwo prawo dostępu do udzielonych przez siebie danych osobowych, prawo do poprawiania danych osobowych i inne prawa wymienione w ustawie nr 101/2000 Sb., o ochronie danych osobowych, zgodnie z brzmieniem przepisów późniejszych. Jeżeli wystąpią Państwo do nas o informację na temat przetwarzania swoich danych osobowych, to takiej informacji udzielimy Państwu bez zbędnej zwłoki. SECTRON ma prawo pobierać za udzielanie informacji zgodnie z poprzednim zdaniem odpowiednią zapłatę nieprzewyższającą kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.

Jeżeli stwierdzą Państwo albo przypuszczają, że wykonujemy przetwarzanie Państwa danych osobowych w sposób sprzeczny z ochroną Państwa prywatności i życia osobistego albo niezgodnie z przepisami szczególnie, jeżeli dane osobowe są niedokładne z punktu widzenia celu ich przetwarzania, mogą Państwo:

- domagać się wyjaśnień od spółki SECTRON,

- zażądać, aby spółka SECTRON usunęła taki stan. W szczególności może chodzić o blokowanie, dokonywanie poprawek, uzupełnienie albo likwidację danych osobowych.

Jeżeli Państwa wniosek złożony zgodnie z poprzednim zdaniem zostanie uznany za uzasadniony, to spółka SECTRON niezwłocznie usunie wadliwy stan. Jeżeli spółka SECTRON nie zastosuje się do tego wniosku, mają Państwo prawo zwrócić się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Do tego urzędu można się zwracać bezpośrednio i z własnej inicjatywy.

Dane o Państwa działalności i Dane o Państwa zakupach (są konieczne do zapewnienia dostaw towaru, załatwiania reklamacji, itp.) są gromadzone w bezpiecznej bazie danych i nie są udostępniane stronom trzecim.

Jakie jest nasze stanowisko w sprawie udostępniania Państwa danych osobowych innym spółkom?

Państwa dane osobowe są poufne i nie są udostępniane żadnym podmiotom.

Podsumowanie

SECTRON ceni sobie Państwa zaufanie i chroni Państwa prywatność przed nadużyciem. Te informacje gromadzimy dlatego, aby poprawić jakość naszych usług. Nie udostępniamy ich stronom trzecim.

Państwa zgoda

Korzystając ze sklepu internetowego www.sectron.cz zgadzają się Państwo na gromadzenie i korzystanie z informacji o Państwie i o Państwa zakupach. Zasady postępowania z tymi danymi są opisane w tym dokumencie. Jeżeli w przyszłości dojdzie do ich zmiany, to szczegóły nowych zasad zostaną opublikowane na tych stronach tak, że będą się Państwo mogli o nich dowiedzieć.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Sprzedający oświadcza, że w stosunku do kupującego nie jest związany żadnym kodeksem postępowania w znaczeniu postanowień § 1826 ust. 1 podp. e) Kodeksu Cywilnego.

Umowa kupna łącznie z tymi warunkami handlowymi jest archiwizowana przez sprzedającego w postaci elektronicznej i nie jest dostępna.

Zasady ochrony danych osobowych i informacje dla podmiotów są zamieszczone w osobnym dokumencie Zasady ochrony danych osobowych, tutaj


ARSY line - tworzenie stron i sklepów internetowych