Z powrotem

Warunki gwarancji

I. Postanowienia wstępne

1.1. Sprzedający dostarczy kupującemu przedmiot zakupu (dalej określany jako „towar”) w uzgodnionej ilości, jakości i wykonaniu. Sprzedający zapakuje i zabezpieczy towar w sposób uzgodniony lub ogólnie przyjęty dla takiego konkretnego towaru i ewentualnie sposobu dostawy uzgodnionego w umowie w celu zachowania rzeczy i jej ochrony.

1.2. Kupujący jest obowiązany w miarę możliwości dokonać oględzin rzeczy jak najszybciej po przejściu ryzyka szkody na rzeczy i skontrolować ich właściwości i ilość. Ryzyko szkody na rzeczy przechodzi na kupującego w chwili doręczenia towaru kupującemu. Sposób i miejsce dostawy wynika z umowy zawartej między sprzedającym i kupującym lub z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

Kupujący jest obowiązany poświęcić przeglądowi odpowiednią uwagę, co najmniej z zapewnieniem ogólnie przyjętej staranności, a jeżeli chodzi o przedsiębiorcę, przeprowadzić go tak, aby wykryć wszystkie wady, które można wykryć w ramach oględzin przeprowadzonych z fachową starannością.

II. Odpowiedzialność sprzedającego za wady

2.1. Sprzedający odpowiada wobec kupującego za wadę towaru, którą ma towar w chwili przejścia ryzyka szkody na kupującego, nawet jeżeli wyjdzie ona na jaw dopiero później. Prawo kupującego dotyczy też później powstałej wady, którą sprzedający spowodował naruszając swój obowiązek. Jeżeli kupującym jest konsument, obowiązuje postanowienie, że jeżeli wystąpi wada w ciągu sześciu miesięcy od odebrania, uważa się, że rzecz miała tę wadę już w chwili odbioru. Niniejszy artykuł regulaminu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji nie ma wpływu na gwarancję jakości.

2.2. Sprzedający odpowiada wobec kupującego za wady towaru podane w punkcie 2.1., które polegają na tym, że:

– towar nie ma właściwości, które kupujący i sprzedający uzgodnili, a w przypadku braku uzgodnienia – takich właściwości, jakie sprzedający opisał lub których kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru, 
– towar nie nadaje się do celu, który podaje sprzedający dla jego użycia, lub do którego rzeczy tego rodzaju zazwyczaj się używa, 
– towar nie odpowiada jakością lub wykonaniem uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie było ustalone na podstawie uzgodnionego wzoru lub próbki, 
– towar nie jest w odpowiadającej ilości, mierze lub masie (jeżeli z dokumentu przekazania towaru wynika, że sprzedający dostarczył mniejszą ilość towaru, odpowiedzialność sprzedającego za wady nie dotyczy brakującego towaru) i 
– towar nie spełnia wymagań ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

2.3. Sprzedający nie odpowiada za wady, jeżeli:

– wada towaru istniała w czasie odbioru towaru przez kupującego i z powodu takiej wady została uzgodniona zniżka z ceny zakupu, 
– towar jest używany i wada odpowiada mierze używania lub stopniowi zużycia, które miał towar w chwili odbioru przez kupującego, 
– wada powstała na towarze w wyniku jego zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem, 
– wada została spowodowana przez kupującego i wynika z nieprawidłowego użytkowania, przechowywania, nieprawidłowego utrzymania, nieprawidłowego montażu, jeżeli nie przeprowadził go sprzedający, niefachową ingerencją kupującego lub strony trzeciej lub w wyniku uszkodzenia mechanicznego lub jeżeli 
– wada powstała w wyniku wydarzenia zewnętrznego poza wpływem sprzedającego.

2.4. Jeżeli kupującym jest konsument, jeżeli tego zażąda kupujący, sprzedający potwierdzi mu pisemnie, w jakim zakresie i przez jaki czas trwają jego obowiązki w przypadku wad dostawy. Sprzedający ma obowiązki z tytułu wad dostawy minimalnie w takim zakresie, w jaki trwają obowiązki producenta z tytułu wad dostawy. W potwierdzeniu poda też swoją nazwę, siedzibę i dane identyfikacyjne, ewentualnie inne dane potrzebne do ustalenia jego tożsamości. Jeżeli nie przeszkadza w tym charakter towaru, takie potwierdzenie można zastąpić dokumentem potwierdzającym zakup, zawierającym podane dane.

III. Gwarancja jakości

3.1. Gwarancją jakości sprzedający, wykraczając poza ramy swoich obowiązków ustawowych wynikających z odpowiedzialności za wady sprzedawanego towaru, zobowiązuje się, że towar przez określony czas, który jest podany na jego opakowaniu, w dokumentach załączonych do towaru lub w reklamie będzie się nadawać do użycia do ogólnie przyjętego celu i że zachowa ogólnie przyjęte właściwości. Gwarancja może zostać udzielona też na pojedynczą część produktu.

3.2. Jeżeli sprzedający i kupujący uzgodnią inny termin gwarancji niż podany na opakowaniu jako okres przydatności, pierwszeństwo ma uzgodnienie stron.

3.3. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą przekazania rzeczy przez sprzedającego kupującemu. Prawa wynikające z gwarancji jakości zanikną, jeżeli nie została należycie złożona w terminie gwarancji.

3.4. Kupujący nie ma prawa z tytułu gwarancji, jeżeli wadę po przejściu ryzyka szkody na towarze na kupującego spowodowały okoliczności niezależne od sprzedającego. Postanowienie to nie obowiązuje, jeżeli szkodę spowodował sprzedający.

3.5. Jeżeli sprzedający udzielił gwarancji jakości wykraczającej poza ramy swoich obowiązków ustawowych, jej załatwianie reguluje niniejszy regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, o ile karta gwarancyjna lub umowa nie stanowi inaczej.

IV. Sposób składania reklamacji

4.1. Praw z tytułu odpowiedzialności za wady i praw z tytułu gwarancji jakości dochodzi się u sprzedającego, u którego towar zakupiono, bez zbędnej zwłoki po wykryciu takiej wady przez kupującego. Jeżeli kupujący uczyni to w formie pisemnej, wraz z przesłaniem wadliwego towaru, powinien podać swoje dane kontaktowe, opis wady i żądany sposób załatwienia reklamacji. Sprzedający nie odpowiada za zwiększenie zakresu wady, jeżeli kupujący używa towaru, wiedząc o wadzie. Jeżeli kupujący złoży uzasadnioną reklamację wady, nie biegnie termin dochodzenia praw z tytułu wadliwego wykonawstwa, w którym kupujący nie może używać towaru.

4.2. Sprzedający przyjmie reklamację w dowolnej placówce, w której przyjęcie reklamacji jest możliwe, z uwzględnieniem asortymentu sprzedawanego towaru lub świadczonych usług, ewentualnie również w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności. W punkcie sprzedaży sprzedający zapewni przez cały czas pracy obecność pracownika uprawnionego do załatwiania reklamacji.

4.3. Reklamację można również złożyć u osoby, która jest do tego wyznaczona w potwierdzeniu wydanym przez sprzedającego kupującemu, dokumencie potwierdzającym zapłacenie ceny zakupu, karcie gwarancyjnej, ewentualnie innym dokumencie przekazanym przez sprzedającego kupującemu.

4.4. Kupujący jest obowiązany, w celu udowodnienia sprzedającemu praw wynikających z wadliwego wykonawstwa lub gwarancji jakości, do przedłożenia dokumentu zakupu towaru (np. rachunku faktury, itp.), potwierdzenia sprzedającego według punktu 2.4. niniejszego regulaminu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji lub karty gwarancyjnej. Kupujący nie jest uprawniony do złożenia reklamacji wady, która już była reklamowana przez kupującego w przeszłości i sprzedający na tę wadę udzielił kupującemu zniżki z ceny zakupu towaru.

4.5. Jeżeli kupujący jest konsumentem i nie zostaną zastosowane postanowienia o gwarancji jakości, kupujący jest uprawniony do dochodzenia praw z tytułu wady, która wystąpi na towarze konsumpcyjnym w okresie 24 miesięcy od odebrania towaru przez kupującego. W przypadku już używanego towaru konsumpcyjnego czas na dochodzenie praw z tytułu wadliwego wykonawstwa można uzgodnić aż w połowie okresu ustawowego, takie skrócenie terminu sprzedający poda w potwierdzeniu o obowiązkach z tytułu wadliwego wykonawstwa lub na dokumencie o zakupie towaru. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w razie wymiany towaru w ramach załatwiania reklamacji nie biegnie nowy termin dla dochodzenia praw z tytułu wadliwego wykonawstwa. Termin upływa 24 miesiące od odebrania przez kupującego towaru pierwotnie dostarczonego przez sprzedającego (już reklamowanego przez kupującego).

4.6. Sprzedający wyda kupującemu pisemne potwierdzenie o tym, kiedy kupujący złożył reklamację, co jest treścią reklamacji i jakiego sposobu załatwienia reklamacji kupujący żąda.

Kupujący jest obowiązany poinformować sprzedającego, jakie prawo wybrał przy zgłaszaniu wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Zmiana wyboru bez zgody sprzedającego jest możliwa tylko wtedy, kiedy kupujący żądał naprawy wady, która okaże się niemożliwa do usunięcia. Jeżeli kupujący dochodzi swoich praw z tytułu zasadniczego naruszenia umowy w terminie, ma prawa jak w przypadku niezasadniczego naruszenia umowy.

Kupujący może żądać też dostarczenia nowego towaru bez wad, o ile to nie jest ze względu na charakter wady niewspółmierne, ale jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, kupujący może żądać tylko wymiany części; o ile to jest możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli jednak, ze względu na charakter wady, jest to niewspółmierne, zwłaszcza jeżeli wadę można usunąć bez zbędnej zwłoki, kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady.

Prawo do dostarczenia nowego towaru lub wymiany części ma kupujący, który jest konsumentem, i w razie usuwalnej wady, jeżeli nie może prawidłowo używać towaru z powodu wielokrotnego występowania wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W takim przypadku kupujący ma też prawo do odstąpienia od umowy.

Jeżeli kupujący nie odstąpi od umowy lub nie będzie dochodzić prawa do dostarczenia nowego towaru bez wad, do wymiany jego części lub naprawy towaru, może żądać stosownej zniżki. Kupujący ma prawo do stosownej zniżki również w przypadku, gdy sprzedający nie może mu dostarczyć nowego towaru bez wad, wymienić jego części lub naprawić towaru, jak również w przypadku, gdy sprzedający nie zapewni naprawy w stosownym czasie lub dokonanie naprawy sprawiłoby kupującemu, który jest konsumentem, znaczne problemy.

4.7. Sprzedający poinformuje kupującego, w jaki sposób kupujący będzie informowany o załatwieniu reklamacji.

V. Załatwienie i koszty reklamacji

5.1. Sprzedający podejmie decyzję o reklamacji natychmiast, w złożonych przypadkach do trzech dni roboczych. Do tego terminu nie zalicza się jednak czas współmierny według rodzaju towaru lub usługi potrzebny do fachowej oceny wady. Termin załatwienia reklamacji biegnie od przekazania/doręczenia towaru sprzedającemu lub na miejsce wyznaczone do naprawy. Towar powinien być w razie przewozu zapakowany w odpowiednim opakowaniu, aby nie doszło do jego uszkodzenia, powinien być czysty i kompletny.

5.2. Jeżeli kupujący jest konsumentem, reklamacja wraz z usunięciem wady musi zostać załatwiona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do 30 dni od dnia złożenia reklamacji, o ile sprzedający nie uzgodni z kupującym dłuższego terminu.

5.3. Sprzedający wyda kupującemu potwierdzenie o dacie i sposobie załatwienia reklamacji, łącznie z potwierdzeniem o przeprowadzeniu naprawy i czasie jej trwania, ewentualnie pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji.

5.4. Jeżeli reklamacja zostanie przyjęta przez sprzedającego jako uzasadniona, kupujący ma prawo do pokrycia udowodnionych kosztów poniesionych w związku z dochodzeniem swojego prawa.

VI. Rozwiązywanie sporów

6.1. W przypadku gdy sprzedający odrzuci reklamację jako nieuzasadnioną, kupujący, lub po uzgodnieniu ze sprzedającym obie strony, mogą się zwrócić do biegłego sądowego z odpowiedniej branży o dokonanie niezależnej fachowej oceny wady.

6.2. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia między kupującym i sprzedającym, dla rozwiązania wzajemnych sporów między kupującym i sprzedającym są właściwe sądy powszechne, o ile kupujący nie uzgodni ze sprzedającym innego sposobu rozwiązania wzajemnych sporów.

Nadzór nad dotrzymywaniem obowiązków według ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumenta, w obowiązującym brzmieniu, prowadzi Czeska Inspekcja Handlowa (www.coi.cz).

VII. Postanowienia końcowe

7.1. Jeżeli dojdzie do zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawnych tak, że postanowienia niniejszego regulaminu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji będą sprzeczne z ogólnie obowiązującym przepisem prawnym, przed brzmieniem regulaminu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji ma bezwzględnie pierwszeństwo taki ważny i obowiązujący przepis prawny.

7.2. Niniejszy regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji zaczyna obowiązywać w dniu: 01.01.2014 r.

Ostrawa, dnia 31.12.2013 r.

w imieniu spółki SECTRON s.r.o.

Petr Henek
pełnomocnik

Hotline: 599 509 599

Handel zagraniczny: +420 556 621 020, sales@sectron.cz

Hotline: 599 509 599

Handel zagraniczny: +420 556 621 030, obchod@sectron.cz

Zapisz się do newslettera

Odsyłając formularz zgadzasz się z zasadami ochrony danych osobowych. .

Pro listování v sekci posuňtewprawo / wlewo
Pro listování v sekci posuňte wprawo / wlewo
Ostrzeżenie
Zamknąć